อาสากาชาดร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 29 ตุลาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 อาสากาชาดร่วมกิจกรรมวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ณ บริเวณโถงล่าง อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยช่วยงานลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ผู้มาเยี่ยมชมงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์โรคหลอดเลือด ฝ่ายสวัสดิการสังคม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และชมรมคนรู้ทันอัมพาต จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ผู้ป่วย ครอบครัวและสมาชิกชมรมคนรู้ทันอัมพาต และประชาชนทั่วไป

หมวดหมู่