อาสากาชาดรับรางวัลผู้สูงวัยสุขภาพดีปี 57

ข่าว, งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

วันที่: 12 มีนาคม 2557

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 นางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีงานกาชาดประจำปี2557 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีงานกาชาดประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ตึกภปร.ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งสิ้น 26 คน โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงานต่อนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาขาดไทยเป็นประธานมอบโล่รางวัลพระราชทานและกล่าวเปิดงาน
ในงานนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและคณะอาสากาชาดปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนางปราณี มัดมีสุข อายุ 74 ปี อาสากาชาดจากสำนักงานอาสากาชาดเป็นหนึ่งในผู้ชนะการประกวดระดับอายุ 70-79 ปี ได้รับโล่รางวัลพระราชทานในครั้งนี้
นอกจากนี้ พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานแล้ว ยังมีการบรรยายความรู้เรื่องโภชนาการกับผู้สูงอายุโดยนายแพทย์ภรเอก มนัสวานิช การนำเสนอวีดีทัศน์เรื่อง “สูงวัยอย่างมีคุณภาพ” เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมในพิธีได้รับฟังและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
สำหรับโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีงานกาชาดประจำปี 2557 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทมีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัว และแบ่งกลุ่มอายุออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุ 60-69 ปี กลุ่มอายุ 70-79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป

หมวดหมู่