วันที่: 20 สิงหาคม 2555

ประเภท: อาสากาชาดพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ของเด็กในถิ่นทุรกันดาร และขาดโอกาสทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 20สิงหาคม 2555 นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และคณะ มอบเงินจำนวน 20,000 บาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาทักษะการคิดเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนตระเวนชายแดน 3 จังหวัดของสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นผู้รับมอบในการประชุมผู้นำอาสากาชาด ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดหมู่