อาสากาชาดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานอาสากาชาด

ข่าว, การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่: 10 มิถุนายน 2557

ประเภท: การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1 มิถุนายน 2557 คณะอาสากาชาดรับเชิญร่วมรายการเพลงสราญรมณ์ซึ่งมีช่วงหนึ่งของรายการได้ที่นำเสนองานจิตอาสาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด โครงการยางยืด ยืดคุณภาพชีวิต พิชิตอ้วน และกิจกรรมสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท โดยมีผู้แทนอาสากาชาดและเจ้าหน้าที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมตามลำดับ ได้แก่ ดร.ธนันท์นพร ปราบชนะ นางสาวจันทิมา สามลฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานอาสากาชาดและนางสมบูรณ์ ศรียะพันธ์ โดยมีนางดวงตา โพธิโต และนางรัชนีภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ อาสากาชาดในโครงการจิตอาสา เป็นผู้ประสานงานรายการ

หมวดหมู่