“อาสากาชาดจิตแจ่มใส ห่างไกลอัลโซเมอร์”

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10กันยายน 2561

10 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดการอบรมโครงการให้ความรู้แก่อาสากาชาด เรื่อง “อาสากาชาดจิตแจ่มใส กายแข็งแรง ห่างไกลอัลโซเมอร์” ด้วยในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์ ทำให้อัตราการตายของประชากรลดลง คนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น สัดส่วนประชากรสูงอายุมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความต้องการแตกต่างไปจากวัยอื่น วัยสูงอายุเป็นวัยที่ได้รับผลกระทบจากการเสื่อมถอยของร่างกาย ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพภาวะของผู้สูงอายุและบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะผู้ดูแล ภาวะสมองเสื่อมเป็นอาการถดถอยในการทำงานของสมอง ซึ่งจะมีอาการสูญเสียความสามารถเกี่ยวกับการคิดอ่าน ความทรงจำ มีปัญหาในด้านการใช้ภาษา สับสนทิศทาง สถานที่ การคิด ตัดสินใจไม่ดีเหมือนเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมและอารมณ์ โดยสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบเป็นลำดับต้นๆ นอกเหนือไปจากสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ภาวะสมองเสื่อมจากโรคบางอย่าง หรือบางกรณีเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองเสื่อมตามมา ส่งผลกระทบต่อความสามารถการปฏิบัติหน้าที่ และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของท่านผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เล็งเห็นว่าอาสากาชาดเป็นหนึ่งในทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของสภากาชาดไทย ซึ่งสำนักงานอาสากาชาดจำเป็นต้องมีและดำรงไว้ และอาสากาชาดสำนักงานอาสากาชาดส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุ สำนักงานอาสากาชาดได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุ ตลอดจนเข้าใจสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะภาวะสมองเสื่อมที่เกิดในผู้สูงอายุ ดังนั้น ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด จึงได้จัดทำโครงการ “อาสากาชาดจิตแจ่มใส กายแข็งแรง ห่างไกลอัลโซเมอร์” ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ถึงอาการเริ่มต้น สัญญาณเตือนสมองเสื่อมตามมา การป้องกันและการชะลอไม่ให้ก้าวไปสู้ภาวะสมองเสื่อม รวมถึงระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุที่อาจมีผลทำให้สมองเสื่อมตามมา อันจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป ในการจัดอบรมให้ความรู้ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวิมล บ้านพวน รองผู้อำนวยการสำนักงอนามัยผู้สูงอายุ และเลขานุการ Cluster กลุ่มวัยสูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่อาสากาชาด จำนวน 105 ท่าน ในการที่ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด ได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ จะมีความรู้ความเข้าใจรอบด้านในเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม สารมารถรู้ถึงสัญญาณเตือนของอาการเริ่มต้นของสมองเสื่อม อาสากาชาดสูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ สามารถป้องกันและการชะลอไม่ให้ก้าวไปสู้ภาวะสมองเสื่อม รวมถึงสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจมีผลทำให้สมองเสื่อมตามมาได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และความผูกพันระหว่างอาสากาชาด อันเป็นผลมาจากการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนยังสามารถนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดแก่บุคคลรอบข้างได้อีกด้วย และโครงการนี้จะยังมีอีกต่อไปขอให้ท่านอาสากาชาดที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้คอยติดตามข่าวสารของสำนักงานอาสากาชาดว่าจะมีการจัดอบรมอีกเมื่อไร จัดอบรม ณ ห้องประชุมหทัยเรศวร์ ชั้น 7 มูลนิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

 

หมวดหมู่