วันที่: 21กรกฎาคม 2560

ออกหน่วยเชิงรุก
วันที่ 21กรกฎาคม 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พรัอมด้วยนางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย นางกรุณา จันทร์หอมหวล นางมาลี พิริยะวัฒน์ และนางสาวสมหวัง ไทยประเสริฐ ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน ได้ดวงตา 39 ราย อวัยวะ 35 ราย และร่างกาย 40 ราย รวม 114 ราย

หมวดหมู่