ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 2 พฤษภาคม 2561

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานโครงการจิตอาสา
อาสากาชาด ปฎิบัติงานจิตอาสา ร่วมงานกับ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ. สภากาชาดไทย. ณ.
ธนาคารเพิ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สำนักงานใหญ่. ถนนพหลโยธิน

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ ธนาคารยังคงให้ความอนุเคราะห์เหมือนเช่นเคย

(วันนี้มีกิจกรรมพิเศษ.กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ของ. ธ.ก.ส. ที่รับผิดชอบงานรับบริจาค. จัดทำเอกสารที่เป็น ประโยชน์ต่อการเตรียมตัว. + ข้อมูลต่างๆ
ก่อนการบริจาคโลหิต อีกทั้งยังกรุณา
มีข้อความเชิญชวน แสดงความจำนงบริจาค ดวงตา
อวัยวะและอุทิศร่างกาย อีกด้วย)

โดยมีน้องบูล+พี่กิจ
ให้การดูแลผู้ปฎิบัติงานตลอดเวลาด้วยความขอบคุณ

รับบริจาคโลหิต. 172. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 10. ราย
อวัยวะ. 8. ราย. รวม. 30. ราย
อุทิศร่างกาย. 12. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางสาววัชรี. สู่ความดี
นางดวงตา. โพธิโต

 

หมวดหมู่