ออกหน่วยเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 04 เมษายน 2561

วันพุธที่ 4. เมษายน 2561. กลุ่มงานโครงการจิตอาสา
อาสากาชาด สภากาชาดไทย ปฎิบัติงานจิตอาสา
ร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปฎิบัติงาน*เชิงรุก*
รับบริจาคโลหิตและแสดงความจำนงบริจาค ดวงตา
อวัยวะและอุทิศร่างกาย ณ. กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด. (บช. ปส.) ถนนวิภาวดีรังสิต. ทุกท่านยังคงให้ความอนุเคราะห์
เหมือนเช่นเคย ด้วยความขอบพระคุณ

รับบริจาคโลหิต. 54. ราย
รับแสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 10. ราย
อวัยวะ. 10. ราย
อุทิศร่างกาย. 8. ราย

อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาววิภา. ลาภาเกษมทิพย์
นางพรทิพย์. พูลสมบัติ

หมวดหมู่