อวยพรปีใหม่2562

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 4 มกราคม 2562

มอบกระเช้าปีใหม่ 2562
4 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมผู้บริหารสำนักงานอาสากาชาด มอบกระเช้าแด่ นางขนิษฐา หงสประภาส ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ณ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉิลมบูรณนนท์ สภากาชาดไทย และ ดร.ชินเทพ เพ็ญชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ณ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฒโน) สภากาชาดไทย เนื่องโอกาสวันปีใหม่ 2562

 

หมวดหมู่