อบรม PEA อาสากาชาด ุรุ่นที่ 2/2559

ข่าว, งานด้านการอบรม

วันที่: 03 พฤษภาคม 2559

ประเภท: งานด้านการอบรม

วันที่ 28-29 2559 กำหนดให้มีการจัดการอบรมอาสากาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร “การเป็นอาสากาชาด” รุ่น 2/2559 โดย ฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด ร่วม กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการอบรมในครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการอบรมเป็นระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เริ่มพิธีเปิดการอบรม โดยมี นางดลใจ จองพานิช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ จากนั้น นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดการอบรม จากนั้น วิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายบรรจง ลายมะนะตา ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม นางสาววัชราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ คณะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้เข้าอบรมในภาคเช้า จากนั้น ในภาคบ่าย คณะวิทยากรจากสำนักงานอาสากาชาด นำโดย นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และคณะวิทยากร สำนักงานอาสากาชาด ได้บรรยายถึง บทบาท หน้าที่ของอาสากาชาด และ งานบริการอาสาสมัครสภากาชาดไทย ให้กับ ผู้เข้ารับการอบรม

ต่อมาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 เริ่มการอบรมในหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การประเมินผู้บาดเจ็บ โดย วิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมและปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง จากนั้นหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านหลักสูตรเข้ารับวุฒิบัตร โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การเป็นอาสากาชาด” รุ่น2/2559 และ ผู้ผ่านการฝึกอบรมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณการเป็นอาสากาชาดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

หมวดหมู่