อบรมโครงการอาสาดูแลใจยามท้ายของชีวิตครั้งที่ 2

ข่าว, งานเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย

วันที่: 08 กุมภาพันธ์ 2556

ประเภท: งานเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมโครงการอาสาดูแลใจยามท้ายของชีวิตต่อเนื่องครั้งที่ 2 แก่อาสากาชาดงานเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และวิทยากรจากชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ เพื่อให้ความรู้เรื่องเทคนิคการดูแลผู้ป่วยและการให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่