อบรมอาสาฯเพื่อปฏิบัติงานด้านจักษุวิทยา

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 26 กรกฎาคม 2560

26 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดการอบรมอาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานด้านจักษุโมเดล มี นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด นายกิตติธัช กลิ่นลอย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ร่วมในพิธี วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ)แพทย์หญิงอุษณีย์ เหรียญประยูร และนายวิชัย ทศพรทรงชัย ผู้หน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด ในหัวข้อเรื่อง บทบาทและความคาดหวัง / เทคนิคและวิธีการตรวจวัดค่าทางจักษุวิทยา / การตรวจวัดค่าสายตา / การตรวจวัดค่าความดันตา / การตรวจวัดค่าการมองเห็น พร้อมฝึกปฏิบัติที่คลินิกจักษุฟื้นฟูและสร้างเสริม คลินิกสายตาเลือนราง ณ อาคาร ส.ธ. ชั้น 8 มีอาสากาชาดเข้ารับการอบรม จำนวน 42 ท่าน ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หมวดหมู่