อบรมอาสากาชาด

ข่าว, งานด้านการอบรม

วันที่: 19 เมษายน 2556

ประเภท: การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2556 สำนักงานอาสากาชาด จัดการอบรมอาสากาชาดหลักสูตร “การเป็นอาสากาชาด” ณ ห้องประชุมชั้น 4 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายเรื่ององค์กรกาชาด การทำงานโดยใช้หลัก Happy Team และความมีน้ำใจในการให้บริการ Service Mind รวมทั้งได้รับเกียรติจากอาจารย์ณรงค์ ช่อนาม วิทยากรจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และคณะวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลมาบรรยายให้ความรู้เรื่องฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยังมีการบรรยายเรื่องบทบาท และการปฏิบัติงานของอาสากาชาดโดยนางสาวผกามาศ ยอดสุดาหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด และการบรรยายเรื่องกิจกรรมของสโมสรอาสากาชาดโดยนางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด นอกจากนี้ มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 48 คนก่อนมีพิธีปิดการอบรม

หมวดหมู่