วันที่: 26 มิถุนายน 2557

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

วันที่24-25 มิถุนายน 2557 ฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด
ได้จัดอบรมอาสากาชาด หลักสูตร “การเป็นอาสากาชาด” ณ อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โดยมีศาสตรจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานเปิดการอบรมการอบรม
และมีวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย และ วิทยยากรจากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งได้มีการเลือกสรรประธานรุ่นอาสากาชาด โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
นางภทรษร พันธุมะบำรุง เป็นประธานรุ่นอาสา กาชาดในครั้งนี้

หมวดหมู่