อบรมอาสากาชาด รุ่น 22558

ข่าว, งานด้านการอบรม

วันที่: 23 กรกฎาคม 2557

ประเภท: งานด้านการอบรม

อบรมอาสากาชาด รุ่น 2/2558

ระหว่างวันที่ 21- 22 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงาอาสากาชาด เปิดการอบรมอาสากาชาด หลักสูตร “การเป็นอาสากาชาด” วิทยากร
นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บรรยายเรื่องมนุษยสัมพันธ์และทีมงาน นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เรื่อง องค์กรกาชาด(หลักการกาชาด / การใช้เครื่องหมายกาชาด) สภากาชาดไทย (ประวัติ /โครงสร้าง / บทบาทของอาสากาชาด) สำนักงานอาสากาชาด (ประวัติ / โครงสร้าง / บทบาทของอาสากาชาด) เรื่อง การาปฏิบัติงานของอาสากาชาด/กิจกรรมสโมสรอาสากาชาด โดย นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด นางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด เรื่องการประเมินผู้บาดเจ็บ บาดแผล แผลไหม้ การห้ามเลือด หลักการปฐมพยาบาล การเป็นลมชัก ช็อก ชัก หมดความรู้สึก การปฏิบัติการช่วยขั้นพื้นฐาน วิทยากรจาก ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนมัย สภากาชาดไทย กิจกรรมนันทนาการ/กลุ่มสัมพันธ์ และพิธีกร โดยนายกิตติธัช กลิ่นลอย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน หลังจบการอบรมมอบวุฒิบัตรให้อาสากาชาด โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร จำนวน 53 ท่าน ณ ห้องประชุม 7 A ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 48 พรรษา (คลีนิกนิรราม) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่