อบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

ข่าว, งานด้านการอบรม

วันที่: 20 พฤศจิกายน 2558

ประเภท: งานด้านการอบรม

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดหลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อเนื่องที่บ้าน “ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรได้แก่ แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่องการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นาวสาวกาญจนี โอภาสทิพากร หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะพยาบาลบรรยายเรื่องหลักการ Home Health Care และบทบาทหน้าที่ทีมงาน จากนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติการฟื้นฟูผู้ป่วย ณ ฝ่ายเวชาศาสตร์ฟื้นฟูอาคาร สธ และการใช้เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่บ้านและการประเมิน การใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วย ความรู้เรื่องคู่มือ Do & Don’t สำหรับอาสากาชาด การฝึกปฏิบัติการบันทึกแบบประเมินภาวะสุขภาพ โดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางสาวกรรณิการ์ ตั้งมั่นจิต นักโภชนาการ 5 ฝ่ายโภชนาวิทยาและโภชนบำบัด บรรยายเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ นางสาวเยาวลักษ์ ประเสริฐสุข หัวหน้าหอผู้ป่วย 1 ธนาคารกรุงทพ บรรยายเรื่องปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ และการทดสอบหลังการอบรม สุดท้ายคือการมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่