อบรมสุขภาวะเด็กไทย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 30 พฤศจิกายน 2561

30 พฤศจิกายน 2561 มีการประชุมวิชาการ เรื่อง “ปฏิรูปการเรียนการสอนสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กไทย” โดยสมาคมสุขศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพวาณี หอมสนิท ที่ปรึกษาสมาคมสุขศึกษาแห่งประเทศไทย เปิดการประชุม จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมบรรยาย ในเรื่อง “บวร โมเดล” อาสารักษ์สุขภาพรักษ์โลก เพื่อให้ครูสุขศึกษา ของ สพฐ. ทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม นำไปประยุกต์ใช้ หรือเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษา ให้เป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาสุขภาวะเด็กไทยต่อไป พร้อมทั้งสาธิตการออกกำลังด้วยยางยืดอีกด้วย จากนั้นมีการอภิปรายเรื่อง “ปฏิรูปการเรียนการสอนสุขศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี (ราชบัณฑิต ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา) อาจารย์สุกัญญา งามบรรจง (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) ศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (นายกสมาคมสุขศึกษาแห่งประเทศไทย) ดำเนินการอภิปรายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ (อุปนายกสมาคมสุขศึกษาแห่งประเทศไทย) ณ ห้องประชุม 1209 โซน A ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

หมวดหมู่