อบรมระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร

ข่าว, งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาสากาชาด

วันที่: 05 ตุลาคม 2558

ประเภท: งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาสากาชาด

30 กันยายน 2558 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดการอบรมโปรแกรมใช้ระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด เพื่อทบทวนความรู้เตรียมความพร้อมการของระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทย

หมวดหมู่