วันที่: 08 กรกฎาคม 2556

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้เสี่ยงยาเสพติด

เมื่อวันที่ 3-4 ก.ค.2556 สำนักงานอาสากาชาดจัดอบรมผู้ตรวจเยี่ยมและผู้ตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานี โดยดร.อรทัย ฉัตรภูติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดกล่าวบรรยายเรื่องนโยบายของสำนักงานอาสากาชาด และโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด โดยมีวิทยากรได้แก่ เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและที่ปรึกษาโครงการฯ นายสุภัทร์ หล่อเพ็ญศรี ที่ปรึกษาโครงการฯ รวมทั้งคณะอาสากาชาดผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ นางวัชรินทร์ อัศววัลลภ นางสาวศิริวรรณ พิสุทธิกรพงษ์ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมวดหมู่