วันที่: 24 มีนาคม 2557

ประเภท: งานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน (Home health Care) โดยอาสากาชาดและทีมพยาบาล

วันที่ 24 มีนาคม 2557 สำนักงานอาสากาชาดจัดอบรมเสริมสมรรถนะแก่อาสากาชาดดูแลผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจ (CABG) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร ชั้น3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้ มีการบรรยายความรู้เรื่องโรคเส้นเลือดแดงหัวใจตีบและการผ่าตัด เรื่องกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูหลังผ่าตัด ภาวะโภชนาการสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด เรื่องการพยาบาลและดูแลแผลผ่าตัด และมีการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย โดยทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่านดังนี้นายแพทย์ชนาพงษ์ กิตยารักษ์ หัวหน้าฝ่ายศัลยศาสตร์ นายพรเทพ รอดโพธิ์ทอง ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู นางสาววรัชยา สรรพช่าง นักโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการวิทยาและโภชนบำบัด และนางสาวสุภัทรา พัฒนาประทีป หัวหน้าศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านและคณะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หมวดหมู่