อบรมทบทวนการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบ

ข่าว, การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

วันที่: 24 เมษายน 2556

ประเภท: การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยจัดอบรมเสริมสมรรถนะอาสากาชาดในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบต่อเนื่องที่บ้าน โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายเรื่องแนวทางการเยี่ยมแบบ Happy team พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรฝ่ายการพยาบาลนำโดยรศ.แพทย์หญิงกฤษณา พิรเวชและคณะบรรยายความรู้และทบทวนเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การฟื้นฟูดูแลผู้ป่วย อาหารสำหรับผู้ป่วย บทบาทหน้าที่ของอาสากาชาด

จากนั้นในวันที่ 22 เมษายน 2556 เป็นการศึกษาดูงานที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาสเพื่อฟังบรรยายและดูงานในห้องฝึกปฏิบัติส่วนต่างๆ เช่น ห้องอุปกรณ์สำหรับการบำบัดมือ ธาราบำบัด ห้องกิจวัตรประจำวัน เป็นต้น ต่อมาในช่วงบ่ายเดินทางมายังฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อฟังบรรยายและฝึกเพื่อปฏิบัติการดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและฝึกออกกำลังกายมือและข้อต่อแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

หมวดหมู่