วันที่: 11 กันยายน 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดการอบรมอาสากาชาดที่เป็นผู้สูงอายุด้านคอมพิวเตอร์ เรื่อง “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้ Internet” โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาอาสากาชาดให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และเข้าถึงความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
สามารถก้าวทันโลกและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ โดยฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่