วันที่: 28 ตุลาคม 2557

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 โครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมอาสากาชาดเรื่องการเรียนรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อฝึกเป็นวิทยากรแนะนำความรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา ญาณจินดา วิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด โดยแนะนำการขยาย EM และประโยชน์ของ EM ในชีวิตประจำวันอย่างไร

หมวดหมู่