อบรมการใช้คอมพ์ฯเบื้องต้น

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 28 สิงหาคม 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ประธานในพิธีเปิด โครงการจัดการอบรมหลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์” เบื้องต้น โดยกลุ่มงานแผนงานและพัฒนา สำนักงานอาสากาชาด ได้จัดให้มีการอบรมหลกสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์” เบื้องต้น ให้กับอาสากาชาด ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปะชุม5 ชั้น4 อาครเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย โดยมี นายสรศักดิ์ เม่นเผือก เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วิทยากรในการบรรยาย การอบรมหลกสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์” เบื้องต้นนั้น จัดให้อาสากาชาดได้ทดลองฝึกปฏิบัติการทำงานในโปแกรมต่างๆ การเข้าใช้โปรแกรมSearch engine การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และ ใช้งานจริงในการทำงานบนคอมพิวเตอร์ โดยได้รับความสนใจจากอาสากาชาดเป็นอย่างมาก ในการจัดการอบรมการใช้คอมพวเตอร์เบื้องต้นให้กับอาสากาชาดนั้น เพื่อเป็นการพฒนาอาสากาชาด และ เตรียมความพร้อมอาสากาชาดเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเมธี (Smart Aging) ให้สามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยี และ สามารถก้าวทันไปพร้อมๆกับสังคมที่เป็นสังคมเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ

 

หมวดหมู่