อบรมการทำEM ขยาย

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่::20 กรกฎาคม 2560

20 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดการอบรมแก่อาสากาชาด จำนวน 32 ท่าน พร้อมด้วย นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานอาสากาชาด เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย เรื่องวิธีการทำ EM ขยาย ประโยชน์ของ EM และวิธีการนำไปใช้ที่ถูกต้อง ตามโครงการอาสารักษ์โลกรักษ์สุขภาพ เพื่อให้อาสากาชาดนำความรู้ที่อบรมไปถวายความรู้แก่ภิกษุ ให้ความรู้แก่ ประชาชน โรงเรียน ชุมชน โดยมี นายวิทยา ญาณจินดา ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด เป็นวิทยากรในการอบรมวิธีการทำ EM ขยาย ประโยชน์ของ EM และวิธีการนำไปใช้ที่ถูกต้อง ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด หรือเป็นอาชีพเสริมรายได้อีกด้วย ณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หมวดหมู่