วันที่: 18 กันยายน 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2556 สำนักงานอาสากาชาด จัดอบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ให้กับอาสากาชาดสูงอายุและอาสากาชาดที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาด ในวันแรกของการอบรมเป็นการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สุขภาพกายและใจในผู้สูงอายุ ทำอย่างไรให้มีสุขภาพดีและอายุยืน การดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น รวมทั้งมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่อาสากาชาดผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 47 ท่าน

ส่วนวันที่ 17 กันยายน 2556 เป็นกิจกรรมฐานสุขภาพและฐานอาหารและโภชนาการต่างๆ ได้แก่ เรื่องอนามัย อุบัติเหตุ อารมณ์และอดิเรก ฉลาดซื้อ ฉลาดบริโภคและเมนูเด็ด

ส่วนวันที่ 18 กันยายน 2556 เป็นการบรรยายเรื่องการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย และกิจกรรมฐานเรื่องการใช้ยา กิจกรรมฐานเรื่องการดูแลตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น การห้ามเลือด การเข้าเฝือก เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามปัญหา ข้อสงสัยต่างๆ จากวิทยากร เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม ก่อนปิดการอบรม

หมวดหมู่