สาธิตเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษแบบอัตโนมัติ

ข่าว, งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่: 30 กันยายน 2557

ประเภท: งานอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 30 กันยายน 2557 นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัยและอาสากาชาดโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษแบบอัตโนมัติแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

หมวดหมู่