สัมมนาบุคลากรประจำปี2561

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 13 กันยายน 2561

ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เปิดการสัมมนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ให้นโยบายของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมทัศนศึกษา ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จัดที่ โรงแรมอภิญญารีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สำนักงานอาสากาชาด ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับสถานการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งบุคลากรทุกระดับและทุกคนต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างเป็นทีมและเป็นระบบ ตลอดจนร่วมมือกันหาแนวทางในการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานอาสากาชาดให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น ฝ่ายอบรมและประสานงาน จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาบุคลากร สำนักงานอาสากาชาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม เพื่อค้นหาปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม และ ให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการทำงานเป็นทีม โดยกำหนดหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้ได้แก่ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม และ การพัฒนาตนเองและการกำหนดแนวทางกากรปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม

 

หมวดหมู่