วันที่: 31 มกราคม 2557

ประเภท: กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ผู้แทนบริษัทมิลลิเมดมอบเวชภัณฑ์ยามูลค่า96,000 บาทแก่นางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดและคณะเพื่อใช้เป็นรางวัลในการออกสลากร้านพฤกษากาชาดในงานกาชาดประจำปี 2557

หมวดหมู่