สนับสนุนร้านพฤกษากาชาดปี 57

ข่าว, กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2557

ประเภท: กิจกรรมการหารายได้สมทบสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 11และ 12 ก.พ. 2557 มีผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุนของรางวัลในร้านพฤกษากาชาดของสโมสรอาสากาชาดที่จะจัดขึ้นภายในงานกาชาดประจำปี 2557 โดยมีนางประกาย อติแพทย์ นายกสโมสรอาสากาชาด นางมณี ชื่นประดิษฐ์ อุปนายกสโมสรอาสากาชาดและคณะดังต่อไปนี้
1.คุณผอบ ไวยบุตรและคณะมอบรถจักรยานจำนวน 7 คันมูลค่า 10,430 บาท
2.คุณเกยูร ชิตยานันท์ เป็นผู้แทนบริษัทไพโอเนียร์ อินดัสทรี จำกัด มหาชนมอบชุดเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดพลาสติก
3.คุณอรสา ปฏิพัทธ์ปัญญากุลและคณะ มอบผลิตภัณฑ์ยามูลค่า40,000 บาท

หมวดหมู่