สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานอาสากาชาด

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 06 สิงหาคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานงาน “อาสากาชาดบำรุงขวัญผู้ป่วยประจำปี 2556” ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเสด็จเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนิมิตใหม่
ในโอกาสนี้ นางเฉิดโฉม จันทราทิพย์ ทูลเกล้าถวายเงินจำนวน 2,000,000 บาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานอาสากาชาด โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นผู้เข้ารับประทานเงินจำนวนดังกล่าวกลับมาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้มีอุปการคุณต่อไป

หมวดหมู่