ศูนย์เรียนรู้วัดบางเพรียง

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 18 มกราคม 2562

จากการดำเนินโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง การทำ EM ขยาย และน้ำยาอเนกประสงค์ “บวรโมเดล” ที่วัดบางเพรียง โดย นางวรรณี มณีสุริยา ประธานอาสากาชาด รุ่น 1/2557 และคณะอาสากาชาด มาระยะหนึ่งจนเป็นที่ประจักษ์ และยอมรับของวัด โรงเรียน ชุมชนโดยรอบ การนี้ พระครูสมุทรภัทรกิจ เจ้าอาวาสวัดบางเพรียง จึงมอบพื้นที่ในบริเวณวัดจัดสร้าง “ศาลารักษ์สุภาพ รักษ์โลก ศูนย์เรียนรู้น้ำจุลินทรีย์อีเอ็มขยาย น้ำยาอเนกประสงค์” ดังนั้นในวันที่ 17 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เป็นประธานเปิด “ศาลารักษ์สุภาพ รักษ์โลก ศูนย์เรียนรู้น้ำจุลินทรีย์อีเอ็มขยาย น้ำยาอเนกประสงค์ และอื่น ๆ” มีผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี อาทิ นายอำเภอบางบ่อ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบลคลองด่าน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทราปราการ และคณะเหล่ากาชาด นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง กำนันตำบลบางเพรียง ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเพรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคธาราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเพรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี ( ๑๐ ปี สปช.) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ พัฒนาการอำเภอบางบ่อ สาธารณสุขอำเภอบางบ่อ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ ชุมชนต่างโดยรอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น สำนักงานอาสากาชาดจัดให้มีการอบรมครู นักเรียน ชุมชนในพื้นที่โดยรอบ โดยฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด นำคณะวิทยากรแกนนำอาสากาชาด ให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย ฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด ผู้ประสานงานโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง นำนายวิทยา ญาณจินดา ที่ปรึกษาสโมสรอาสากาชาด และที่ปรึกษาโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง นางสุวรรณี วงศ์พิทยาดิศัย หัวหน้าโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมคณะอาสากาชาด สาธิตการทำ EM ขยาย และน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือจิตอาสา นำความรู้ไปเผยแพร่ขยายให้เกิดประโยชน์และขยายเครือข่ายต่อไป หนังจบการอบรม ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบปลอกแขนจิตอาสา ให้ทุกท่าน มอบอุปกรณ์การผลิต EM ขยาย และน้ำยาอเนกประสงค์ให้แก่ เรือนจำกลางสมุทรปราการ โรงเรียนวัดโคธาราม โรงเรียนอนุบาลเหคหะบางพลี( ๑๐ ปี สปช.) โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ จิตอาสาตำบลบางเสาธง แกนนำชาวบ้านวัดบางเพรียง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลบางเพรียง
ณ วัดบางเพรียง ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

 

หมวดหมู่