วันที่: 22 สิงหาคม 2556

ประเภท: งานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และอาสากาชาดสูงอายุ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านศิลปะ จัดอบรมแก่อาสากาชาดเรื่องการทำดอกไม้ประดิษฐ์ โดยอาจารย์จริยา พานิชอัตรา การทำศิลปะบนเปลือกไข่โดยอาจารย์สงวนศรี
อภิบุณโยภาส ณ ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่