วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง ภัยเงียบ โรคไม่ติดต่อ ให้ชมรมผู้สูงอายุ และอาสากาชาด ณ ห้องทวีตุมราศวิน อาคารอปร.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรได้แก่ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมบัติ มุ่งทวีพงษา และดร.สุพิชชา วงศ์จันทร์ ให้ความรู้และการป้องกันโรคNCDs (Non-communicable diseases) คือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตนเอง และ สามารถรักษาได้ด้วยกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยตนเอง อาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งหมายถึงโรคที่เกิดต่อเนื่องยาวนาน และมีการดำเนินของโรคเป็นไปอย่างช้าๆ เช่น
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases )
โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema)
โรคมะเร็ง (Cancer)
โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
โรคอ้วนลงพุง (Obesity)

จากการสำรวจพบว่า 63% จากการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกมาจากกลุ่มโรค NCDs และพบว่าในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรค NCDs ถึง 73%   และมีเกณฑ์การเสียชีวิตมากกว่าค่าเฉลี่ยโลก กลุ่มคนที่มีการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคNCDs คือ กลุ่มคนวัยทำงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจะนำไปสู่กลุ่มโรคNCDs      และมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควร พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค คือ

1. เป็นนักดื่มตัวยง (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
2.เป็นสิงห์อมควัน(สูบบุหรี่)
3.โปรดปรานอาหารหวาน มัน เค็มจัด
4.ออกกำลังกายไม่เพียงพอ
และ 5.มีความเครียดสะสม

 

เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยกระตุ้นต่อการเกิดโรค และเราสามารถหยุดการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยตนเองจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้เหมาะสม โดยการหันมาใส่ใจสุขภาพเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ปลอดสารพิษ พักผ่อนให้เพียงพอ และ
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง    เพียงเท่านี้ก็ทำให้ร่างกายของเราดีขึ้น    เมื่อสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตก็ย่อมดีตามมาด้วย  “สุขภาพดีไม่มีขาย หากอยากได้ เราต้องปฏิบัติเอง