วันอานันทมหิดล

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 10 มิถุนายน 2559

ประเภท: ข่าวประจำวัน

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่ วางพวงมาลาร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่