วันปฐมพยาบาลโลก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 16 กันยายน 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

12 กันยายน 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน วันปฐมพยาบาลโลก
“First Aid and Ageing Population : พลังแห่งการปฐมพยาบาล” ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ
มีผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาด 2 และกาชาด 11 ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในสวางคนิเวศน์ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาสากาชาด และชุมรมผู้สูงอายุจากศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน ราว 300 กว่าคน มีการเสวนาของคุณรอง เค้ามูลคดี ศิลปินดารา และคุณบัญชา ชูตระกูล ผู้ได้รับรางวัลผู้สูงอายุสุภาพดีไม่มีโรค จากสภากาชาดไทย ปี 2558 ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การจำลองสถานการณ์สาธิตการทำ CPR & AED ของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย และของอาสากาชาด
วันปฐมพยาบาลโลกเป็นวันที่ประเทศสมาชิกสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงนานาประเทศทั่วโลกกำหนดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการปฐมพยาบาลทั้งด้านความรู้และทักษะแก่ประชาชนให้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสามารถพึ่งตนเองได้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งในชีวิตประจำวันและยามเกิดภัยพิบัติ ปัจจุบันสัดส่วนประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปีและมากกว่าเพิ่มจำนวนสูงขึ้นจาก 11 เปอร์เซ็นต์ เป็น 22 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มในอนาคตว่าจะสูงขึ้นจาก 605 ล้านคนเป็น 2,000 ล้านคน จากการที่จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง จึงเป็นเรื่องควรตระหนักถึงคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ การพึ่งพาอาศัย การติดต่อสื่อสารกับผู้คนต่างวัย บทบาทในสังคมของผู้สูงอายุ รวมถึงด้านปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึง ทั้งโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น ซึ่งจากอาการดังกล่าวสามารถป้องกันและลดความรุนแรงลงได้ หากประเมินสัญญาณเตือนของโรคได้เร็วและจากการดูแลปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง การฝึกอบรมปฐมพยาบาลให้กับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม เพื่อให้เกิดความรู้ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างความปลอดภัยและปกป้องชีวิตได้ กระตุ้นการสร้างพลังความสามารถในการดูแลตัวเอง โดยเปลี่ยนจากการที่เป็นผู้ถูกดูแลให้เป็นผู้ที่สามารถดูแลช่วยเหลือผู้อื่นได้ ให้เกิดการยอมรับนับถือในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญของสังคม และสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2558 นี้

หมวดหมู่