วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานฯ77ปี

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 01 สิงหาคม 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นประธานในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 77 ปี”
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาด ครบ 77 ปี” ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมสำนักงานอาสากาชาด อาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน อาสากาชาดปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวม 170 ราย และประทานชุดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยให้กับผู้แทนอาสากาชาดเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วย จำนวน 30 ราย เพื่อให้อาสากาชาดนำชุดเยี่ยมบำรุงขวัญไปมอบให้กับผู้ป่วยสามัญ พระภิกษุอาพาธ ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ 
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 1,013 ชุด 
(โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จำนวน 300 ชุด 
(โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 60 ชุด 
(โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 50 ชุด และ 
(มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ โดยสำนักงานอาสากาชาดได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวและพระกรณียกิจสำคัญ ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงทุ่มเทพระวรกายและทรงอุปถัมภ์ “โครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน” ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2537 และ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2537 เสด็จเป็นประธานเปิดโครงการฯ และทรงออกเยี่ยมผู้ป่วยเป็นปฐมฤกษ์ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมา เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ป่วย โครงการ “อาสาฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน (Home Health Care)” คือ นายวีระ คล้ายมุข บ้านเลขที่ 59/10 หมู่ 6 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ โดยผู้ป่วยเข้ารับการรักษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 และ ทำการผ่าตัดใส่ท่อหลอดคอ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 จากนั้นกลับมาพักรักษาอาการต่อที่บ้านพัก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันผู้ป่วยมีภาวะติดเตียง มีอาการแขนขา 2 ข้างอ่อนแรง ไม่สามารถขยับร่างกายและไม่สามารถพูดได้ แต่สามารถฟังประโยคสั้นๆจะสื่อสารได้ด้วยการกระพริบตา โดยผู้ดูแลได้ทำการออกกำลังเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้ผู้ป่วย และกระตุ้นการรับรู้ในด้านต่างๆ และรักษาความสะอาดบริเวณที่ใส่ท่อหลอดคอเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้โรคที่กล่าวข้างต้นจัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ NCDs (Non Communicable Diseases) สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและ การรักษ์ตนเองโดยเลือกรับประทานอาหาร และ ออกกำลังกาย โดยยึดหลัก “ลดเวลานั่ง ยืดเวลายืน เพิ่มเวลาเดิน เพลินเวลาออกกำลัง” 
ทั้งนี้ ทรงเยี่ยมบำรุงขวัญและกำลังใจ ทรงแนะนำวิธีการดูแลผู้ป่วยเพื่อบำบัดและฟื้นฟู ตลอดจนวัดความดันโลหิตทางต้นแขน และเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าระดับน้ำตาลในเลือดให้กับผู้ป่วยด้วยพระองค์เอง พร้อมทั้งประทานอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตประจำวันเช่น นมผงสำหรับผู้ป่วย เครื่องวัดความดันโลหิตทางต้นแขน เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด และ ชุดของขวัญ

หลังจากนั้น เสด็จไปทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ติดเชื้อ ชมรมตะวันทอแสง โรงพยาบาลบางกรวย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 250 ราย พร้อมทั้งประทานชุดของขวัญเพื่อบำรุงขวัญ กำลังใจ และทรงมีพระปฏิสันถารกับกลุ่มผู้ติดเชื้อ ให้มีกำลังใจ และทรงแนะนำการดูแลตนเองเพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข และการให้ความสำคัญ หลัก 3 ต. คือ 1.ต.ติด สามารถลดการแพร่เชื้อได้ด้วยการป้องกันอย่างถูกต้อง 2.ต.ตาย สามารถลดอัตราการตายได้ด้วยยารักษาและการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง และ 3.ต.ตีตรา เป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมต้องช่วยกันลดการตีตรา ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ถูกต้องให้กับผู้ติดเชื้อ โดยปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และเพิ่มคุณค่าในชีวิตของผู้ติดเชื้อให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่าสามารถดูแลรักษาตนเอง และ ประกอบอาชีพสุจริต พร้อมทั้งดำรงตนให้มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างมากที่สุด

หมวดหมู่