วันที่: 22 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อาสากาชาดปฏิบัติงานรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาร่วมประดิษฐ์กระทงสำหรับผู้ป่วย และศาสตราจารย์กิตติคุณนพ.ชัยเวช นุชประยูรผอ.รพ.สมเด็จฯรับมอบกระทงจำนวน100ใบเนื่องใน”วันลอยกระทง”
สืบสานประเพณีไทย
และมีการจัดประชุมติดตามงานประเดือน
ในวันที่ 16พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโดยนางศิริณี วรรณสถิตย์ ผู้ดูแลการปฏิบัติงานอาสากาชาดพูดเรื่องนโยบายของสำนักงานอาสากาชาด และนาง
จุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ที่ปรึกษาคณะอาสากาชาดรพ.สมเด็จฯ กล่าวถึงเรื่องงานเดินวิ่ง125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทยเพื่อหารายได้ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจมอบให้รพ.ทั่วประเทศ
และมอบเงินทุนการศึกษาเด็กครอบครัว
เอดส์ทุนละ1,000บาทรวมทั้งสิ้นเงิน11,000บาท โดยนางสาวพรเพ็ญ เมธาจิตต์ ผู้ตรวจการพยาบาลงานผู้ป่วยนอกเป็นผู้รับมอบ

 

หมวดหมู่