วันที่: 07 พฤศจิกายน 2557

ประเภท: อาสากาชาดพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ของเด็กในถิ่นทุรกันดาร และขาดโอกาสทางการศึกษา

ลอยกระทงบ้านเด็กอ่อนพญาไท
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นางสมบูรณ์ ศรียะพันธุ์ ผู้ดูแลอาสากาชาดปฏิบัติงานบ้านเด็กอ่อนพญาไท ช่วยประดิษฐ์กระทงให้เด็กๆ นำไปลอยเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีคณะอาสากาชาดเข้าร่วมจำนวนมาก

หมวดหมู่