รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ รพ.จุฬาฯ

ข่าว, การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

วันที่: 30 พฤษภาคม 2557

ประเภท: การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย

สำนักงานอาสากาชาด ขอแสดงความยินที่แก่อาสากาชาด ที่ปฏิบัติงานให้กับแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ผลงานนี้จึงได้รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ จากผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฯ มี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ร่วมเป็นเกียรติในการรับเข็มครั้งนี้ด้วย เมื่อ 30 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารแพทยพัฒน์ ดังนี้
1. นางกิติมา เชาวนลิขิต
2. นางจันทรา ณ ระนอง
3. นางสาวณัฐนันท์ ทิพย์วัฒน์
4. นางสาวณัทญา อมาตยกุล
5. นายธีระ สว่างศิลป์
6. นางนพมาศ ชลากรกุล
7. นางนรารัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ
8. นางสาวปรัชญา สีมาจารย์
9. นางพิชชาภรณ์ โกสุมขจรเกียรติ์
10. นางสาวเยาวนา แซ่เจี่ย
11. นางรัตน์นรี พรปัญญาวิจิตร์
12. นางรัตนา วิศินชัย
13. นางสาวศรีอนุช นาคะประทีป
14. นางสมบูรณ์ อินทรชาธร
15. นางสีรุ้งเพชร ศตะสุข
16. นางสาวสุนันทา ดิฐวิญญู
17. ทพ.ญ. สุลีรัตน์ สุนทรเกตุ
และในวันเดียวกันนี้ อาสากาชาดแผนกประดิษฐ์งานดอกไม้ประดิษฐ์ ร่วมออกร้านจำหน่ายดอกไม้
ประดิษฐ์ และเครื่องประดับด้วย

หมวดหมู่