รับมอบเงินบริจาคซื้อเครื่องAED

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 ธันวาคม 2561

รับมอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่อง EAD
20 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินจำนวน 320,000 บาท(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จาก นางวิมลรัตน์ เดชาวิจิตร (อาสากาชาด) และบุตร-หลาน ที่ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED 

 

หมวดหมู่