รับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 06 กันยายน 2560

วันที่ 6-8 กันยายน 2560 กลุ่มงานโครงการจิตอาสา สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
ร่วมงาน วันสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 39 ปี ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตัวแทนกลุ่มได้รับเกียรติให้แนะนำ ให้ข้อมูลงาน
โครงการจิตอาสา อาสากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
งานรับแสดงความจำนง รับบริจาค เชิงรุก
แก่ผู้ร่วมงานเป็นเวลา 3 วัน
ณ ห้องประชุม อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พร้อมยินดีให้ความสะดวก รับแสดงความจำนงบริจาค
จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา 20 ราย Save & Exit
อวัยวะ 23 ราย
รวม 57 ราย
รวมทั้งผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกาย 22 ราย
อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
1.น.สวิภา ลาภาเกษมทิพย์
2.น.สจุฑามาศ เอกมหาคุณ
3.น.สวัชรี สู่ความดี
4.น.สวันทนา โพธิสัตย์
5.น.สวิลาสินี ไพรอนันท์
6. นางดวงตา โพธิโต

หมวดหมู่