รับบริจาคเชิงรุก

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 19 สิงหาคม 2560

วันเสาร์ที่ 19  สิงหาคม 2560. กลุ่มงานโครงการจิตอาสา. อาสากาชาด
ปฎิบัติงาน “เชิงรุก” รับบริจาคโลหิต. และแสดงความจำนง
บริจาค. ดวงตา. อวัยวะ อุทิศร่างกาย
ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนแสควศรีนครินทร์  ร่วมงานกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง
โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนให้ความอนุเคราะห์เหมือนเช่นเคย
รับบริจาคโลหิต. จำนวน. 389. ราย
แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา. 20. ราย
อวัยวะ. 17. ราย. รวม. 58. ราย
อุทิศร่างกาย. 21. ราย
อาสากาชาดผู้ปฎิบัติงานจิตอาสา
นางสาวจุฑามาศ. เอกมหาคุณ
นางพรทิพย์. พูลสมบัติ

หมวดหมู่