ระเบียบปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทย

ข่าว, งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาสากาชาด

วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556

ประเภท: งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาสากาชาด

สำนักงานอาสากาชาด ได้นำระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับอาสาสมัครที่ควรทราบ นำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อรับรู้โดยทั่วกันเกี่ยวกับ ข้อปฏิบัติทั่วไปและการเป็นผู้แทนในการออกสื่อเผยแพร่กิจกรรมของสำนักงาน

หมวดหมู่