รองผู้อำนวยการฯ ท่านใหม่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 20 มิถุนายน 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

รองผู้อำนวยการฯ ท่านใหม่

เรือเอกนายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา

วุฒิการศึกษา

  1. แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  3. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  4. ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรมการแพทย์
  5. ประกาศนียบัตร “ระบาดวิทยา” กระทรวงสาธารณสุข
  6. ประกาศนียบัตร Mini –MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  7. ประกาศนียบัตรผู้บริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  8. อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  9. ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบมาตรฐานฯ สถาบัน ISO

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2526 – 2528      กรมการแพทย์ทหารเรือ
พ.ศ.2531 – 2542      สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ
พ.ศ.2543 – 2555     กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง
ผู้อำนวยการระดับสูงกองแพทย์หลวง

งานสภากาชาดไทย
พ.ศ.2540 – 2542 คณะทำงาน “โครงการไอโอดีนเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
พ.ศ.2544 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา “โครงการโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 48 พรรษา”
พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน คณะทำงาน “โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ชุมชนที่เสี่ยงอุทกภัยตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่