วันที่: 20 สิงหาคม 2557

ประเภท: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย

20 สิงหาคม 2557 นางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วยนางสาวปราณี จิตอารีย์เทพ หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพระภิกษุรอบด้านสภากาชาดไทย และคณะ ส่งมอบแว่นสายตาแก่พระภิกษุที่จำวัดที่เข้าร่วมโครงการฯได้แก่ วัดสมรโกฏิ วัดลาดปลาเค้าและวัดอาษาสงคราม หลังจากการวัดสายประกอบแว่นเรียบร้อยแล้ว

หมวดหมู่