มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอน

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 19 สิงหาคม 2557

ประเภท: ข่าวประจำวัน

19 สิงหาคม 2557 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานอาสากาชาด รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท ที่ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ทูลเกล้าถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเสด็จเป็นประธานวันสถาปนาครบ 74 ปี และเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยในโครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อใช้สมทบทุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนการสอนโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดเป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานอาสากาชาด

หมวดหมู่