มอบเกียรติบัตรแก่อาสากาชาดพลาสมา

ข่าว, งานสนับสนุนการผลิตพลาสมา ของฝ่ายผลิตพลาสมา

วันที่: 28 ตุลาคม 2557

ประเภท: งานสนับสนุนการผลิตพลาสมา ของฝ่ายผลิตพลาสมา

มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแด่อาสากาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลืองานฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และนางสิริกันยา ศิริรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการร่วมแสดงความยินดีแด่อาสากาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลืองานฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง ติดต่อกัน 5 ปี จำนวน 34 คน ณ ห้องจุมภฏ 2,3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

หมวดหมู่