มอบของที่ระลึกผู้เกษียณ

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 26 กันยายน 2560

กิจกรรมรุ่น 1/2555
วันที่ 26 กันยายน 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร ประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่นได้แก่ นางภัคคิวรรณ เลาหบุตร นางกรุณา จันทร์หอมหวล และนางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย ได้เป็นตัวแทนรุ่่นมอบของที่ระลึกแก่นางสาวผกามาศ ยอดสุดา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอาสากาชาดเนื่องในโอกาสเกษียณอายุงานปีนี้ ณ ห้องรับรอง 1 สำนักงานอาสากาชาด
วันที่ 26 กันยายน 2560 นายชัยวัฒน์ อินทรชาธร อุปนายกสโมสรอาสากาชาดด้านบริการโลหิต ดวงตา อวัยวะ และประธานอาสากาชาดรุ่น 1/2555 พร้อมด้วยนางวิไลวรรณ พฤทธิ์ขจรชัย และนางกรุณา จันทร์หอมหวล ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก ได้ดวงตา 36 ราย อวัยวะ 39 ราย และร่างกาย 39 ราย รวม 114 ราย
และในวันเดียวกัน อาสากาชาด รุ่น 1/2555 ประกอบด้วยนางพณัญญา บัณฑุวงศ์ นส.สมหวัง ไทยประเสริฐ นส. สุนทรี. รุจิตานนท์ และนางโศพรรณมาศ ไพศาลธนโชค ได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุก ไปให้ความรู้และเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกายที่อาคารกรุงเทพประกันภัย สาทร ได้มีผู้บริจาคดวงตา 81 ราย อวัยวะ 79 รายและร่างกาย 78 ราย รวมทั้งสิ้น 238 ราย

หมวดหมู่