มอบกระเช้าปีใหม่

ข่าว, ข่าวประจำวัน

วันที่: 04 มกราคม 2556

ประเภท: ข่าวประจำวัน

ศาสตราจารย์กิตติคุณ  นายแพทย์ดำรง  เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด มอบของที่ระลึกแก่นายสุภัทร์  หล่อเพ็ญศรี  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาดและที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ณ  ห้องประชุมสำนักงานอาสากาชาดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556

หมวดหมู่